ODLINGSFILOSOFI

Den jord vi odlar på har varit i träda i mer än 2 år innan plantering Jorden har under denna tid kultiverats för att på så sätt avlägsna andra konkurrerande växter(ogräs) och för att lufta jorden från ev tidigare tillförda ämnen. Jorden är en lättlera med huvudsakliga inslag av ishavslera och moränlera. Växtplatsen är 3 km väster om Kivik på mer än 100m höjd över havet med betydande instrålning från havet och med relativt många soltimmar. Marken är självdränerande och ligger på en sydsydvästligt svagt sluttande mark. Årsnederbörden är ca 750mm. Marken omgärdas av lågväxande träd av bigarråer, pil, Moreller och enstaka lövträd. God luftgenomströmning har prioriterats. Platsen har en stor mängd pollinerare som domineras av ett antal olika arter av humlor. Platsen är ett typiskt österlenskt kulturlandskap med fantastisk utsikt åt nästan alla väderstreck, bl a hela Hanöbukten, Grevlunda backar och Stenshuvud.

Monokulturer undviks i hela odlingen. Det innebär t ex att en rad av sommarhallon i möjligaste mån inte placeras intill en annan rad av sommarhallon. Samma princip gäller för alla växter. På så sätt minimeras eller undviks etablering och spridning av sjukdomar och skadeinsekter. Mellan raderna av bär finns nästan alltid fritt växande växter. Det har lett till en stor mångfald av växter och insekter, maskar, fåglar mm. som vi ser skapar en mångfald och som i sin tur ger en fantastiskt bra positiv och buffrande effekt på våra odlade växter. Mellan raderna klipps växtligheten ca var 4.e vecka. Många andra odlare sår in gräs eller kvävefixerande växter i raderna. Något som vi inte tror på. Ej heller att hålla öppen jord mellan raderna, då detta inte ger en naturlig fukthållning i jord eller luften kring växterna(ökat svamp- och sjukdomstryck som följd) samt att insektsliv och maskar drastiskt slås ut. Det i sin tur medför att jorden inte luftas kring de odlade växternas rötter eller att tillförd ko- eller hästskit(skånska för gödsel) bryts ner på ett önskvärt sätt.
Besprutning oavsett anledning undviks och har hittills aldrig gjorts.
Bevattning sker i möjligaste mån ske med droppbevattning av vatten som samlats upp inom odlingen. Det innebär att vi minimerar användningen av grundvatten och undviker klorerat(förgiftat) kommunalt vatten.

Endast ko eller hästskit från grannarna används i begränsad utsträckning. De med ekologiskt närproducerat foder prioriteras.

Jordprover och gödning presenteras på hemsida

Plantor köps från garanterat virusfria plantskolor. Plantor har hittills köpts från eplantstationen, Rebschule Steinmann och SW Horto.

Vårt krav på hög kvalitet utesluter onaturliga växtplatser såsom växthus, tunnelodling, plastlister, krukodling mm. som idag dessvärre nästan är regel hos bärodlare

Vårt krav på miljöhänsyn och etik o moral utesluter inköp av long cane hallonplantor, vilka betraktas som starkt negativt miljöpåverkande.